01
kwietnia
2015

Raport z badania ewaluacyjnego

 

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

w zakresie oceny efektów realizacji przedsięwzięć 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju

 

25
marca
2015

X Walne Zgromadzenie Członków

 

W dniu 23 marca 2015 roku w Zajeździe „OAZA” odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

03
marca
2015

Ostateczny termin składania wniosków o płatność

 

Przypominamy beneficjentom o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).

 

Ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.

17
lutego
2015

Wybór oferty - ewaluacja

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 5 lutego 2015 r. dotyczącym badania ewaluacyjnego w zakresie oceny efektów realizacji przedsięwzięć w ramach LSR oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy "Szkolenia i Doradztwo Unijne" Mariola Epa-Pikuła.

 

Oferta spełnia wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Do biura LGD wpłyneło 9 ofert w wyznaczonym terminie. Oferowane ceny za ww. usługę wahaja się od 5.500,00 zł do 29.520,00 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu i złożenie oferty.

 

05
lutego
2015

Zapytanie ofertowe - Ewaluacja LGD

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Mochowo 20,
09-214 Mochowo zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących:

 

badania ewaluacyjnego w zakresie oceny efektów realizacji przedsięwzięć
w ramach LSR oraz ich wpływu na osiągnięcie celów zawartych w LSR
.

 

19
stycznia
2015

Branżowe Mistrzostwa Powiatu Sierpeckiego w Badmintonie

 

BRANŻOWE MISTRZOSTWA POWIATU SIERPECKIEGO
W BADMINTONIE

12
stycznia
2015

VIII edycja konkursu o LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.

12
stycznia
2015

Ankiety monitorujące

 

Zgodnie z  § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy, zawartej pomiędzy beneficjentem działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”, który złożył wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD, a Samorządem Województwa Mazowieckiego, jest on zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej do siedziby Samorządu Województwa.

11
grudnia
2014

Zakończenie realizacji projektów w ramach LEADER

 

Informujemy beneficjentów realizujących projekty złożone za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo", iż dzień 31 grudnia 2014 r. jest ostatecznym terminem realizacji projektów i złożenia wniosku o płatność dla spraw wszczętych w naborach, które rozpoczęły się przed dniem 17 lipca 2014 r. Na zasadzie wyjątku, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu postępowania o przyznanie pomocy, dopuszczono możliwość zmiany umowy i przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.

© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl