Nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

15.06.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SIERPECKIE PARTNERSTWO”
z siedzibą w Mochowie 20, 09 – 214 Mochowo
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
I. Zakres obowiązków podstawowych:
   1) obsługa korespondencji:
        • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
        • redagowanie pism,
        • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących;
   2) obsługa Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzeń Zarządu, Rady i Komisji
        Rewizyjnej;
   3) przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, informacji i innych materiałów;
   4) archiwizowanie dokumentacji z posiedzeń władz LGD; 
   5) prowadzenie ewidencji uchwał;
   6) obsługa naboru wniosków składanych w ramach realizacji LSR, rejestrowanie
        wniosków o przyznanie pomocy;
   7) pomoc w organizacji pracy Rady;
   8) udział w przygotowywaniu wniosków o przyznanie pomocy na funkcjonowanie LGD;
   9) udział w przygotowywaniu wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;
 10) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR i działalnością LGD;
 11) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących LGD i LSR;
 12) uczestnictwo w procesie szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje;
 13) organizacja spotkań i szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD;
 14) obsługa interesantów, udzielanie informacji;
 15) gromadzenie danych i aktualizacja strony internetowej;
 16) obsługa spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości;
 17) wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.

II. Zakres obowiązków dodatkowych:
    1) prowadzenie spraw kadrowych,
    2) sporządzanie przelewów bankowych.

  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
   1) konieczne:
         wykształcenie wyższe,
         doświadczenie w pracy na stanowisku: pracownik administracyjny,
         znajomość PROW,
         znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
         niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
   2) pożądane:
         znajomość języka angielskiego,
         komunikatywność, 
         umiejętność pracy w zespole,
         rzetelność, dokładność, sumienność,
         odpowiedzialność,
         dyspozycyjność,
         dobra organizacja pracy,
         prawo jazdy kat. B.

 

WYMIAR CZASU PRACY:
Pełny etat. Praca w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
      list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
         przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia
         29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn.
         zm.),
      kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik PDF),
      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
         potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
      kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za
         zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku
         pracy,
      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) o 
         posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o ukończonych
         kursach, szkoleniach, itp.),
      oświadczenie w sprawie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i 
         korzystania w pełni z praw publicznych (plik DOC),
      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (plik DOC),
      kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez kandydata za zgodność z 
         oryginałem,
      kserokopia prawa jazdy poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie: do dnia 29.06.2011 r. do godz. 15:00 pod adresem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”, Mochowo 20, 09-214 Mochowo (w budynku Urzędu Gminy w Mochowie, pok. nr 2 na parterze, od pn. do pt. w godz. 8:00-15:00; tel. kontaktowy 24 276 31 63).
              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjny”.
               Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:
               Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną pisemnie powiadomione o dalszej procedurze postępowania konkursowego.
               Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana przedstawić oryginał aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
               Informacja o wynikach naboru zamieszczona zostanie na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.lgdsp.pl) nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia żadnego kandydata.

Wersja do druku
« inne aktualności
© 2011 LGD Sierpeckie Partnerstwo     by Twórcy.pl